Fransa

Giriş
Güncellenme

Fransa ve Fransa”ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Coğrafi Konumu

Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa’da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası’na bitişiktir. Kara suları ise Akdeniz’e, Atlas Okyanusu’na, Manş denizine ve Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2.889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya  bulunmaktadır. Fransa’nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi, Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir.
Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir konumdadır. Güneyden İtalya’nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere’deki sanayi merkezilerini, güneyden ise İspanya’nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya’nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer almaktadır Ülke genelinde ılıman iklim hâkimdir.

Ülkenin doğu ve güneyinde dağlık bölgeler bulunmakta, Alp dağlarında bulunan Mont Blanc tepesi 4810 metre yüksekliğinde olup Batı Avrupa’nın en yüksek noktasıdır. Fransa’nın alçak bölgelerinden ise dört nehir geçmektedir: Bunlar, Kuzeyde Seine nehri, Batıya doğru akan Loire ve Garonne ve Cenevre
Gölünden çıkarak Akdeniz’e dökülen Ren (Rhone) nehridir. Ülkedeki en alçak nokta Rhone Nehri deltası olup deniz seviyesinin 2 m. altındadır. Seine nehri: Rouen – Le Havre limanına, Loire nehri; Nantes – Saint Nazaire limanına, Garonne nehrinin Gironde adı verilen halicinde Bordeaux limanlarına açılır. Akdeniz’deki en büyük limanı Marsilya ise Rhone ırmağı ağzına pek uzak olmayan bir yerde, delta konumundaki bir bölgededir.

Siyasi ve İdari Yapı

Fransa, yarı başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. 5 yıllık süre için doğrudan halk tarafından seçilen ve en fazla iki dönem görev yapabilen Cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahiptir. Ülkenin devamını sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda Bakanlar Kuruluna başkanlık eder başbakanın atamasını yapar,
dış ilişkiler ve savunmaya ilişkin en kritik konularda sorumluluğu üstlenir, uluslararası anlaşmaları imzalar ve orduyu yönetir. Başbakan ise gündeme ilişkin diğer konulardaki faaliyetleri yönlendirir. Başta dış politika olmak üzere, siyasi yetkileri bulunan, ancak parlamentoya karşı sorumluluk taşımayan
Cumhurbaşkanı, Hükümetin işleyişinin içinde olmakla birlikte, Bakanlar Kurulu adına parlamentoya karşı sorumluluk Başbakan’dadır.
Parlamento, 577 üyeli Ulusal Meclis ve 348 üyeli Senato olmak üzere iki kanatlıdır. Ulusal Meclis üyeleri doğrudan halk tarafından, Senato üyeleri, ulusal ve yerel düzeylerdeki seçilmiş kişilerden oluşan bir “ikinci seçmen” grubu tarafından seçilmektedir. Fransız Parlamentosu (Assemblée Nationale) Fransa’nın ana yasama organıdır. Milletvekilleri 5 yıllık süre için doğrudan halkoyu ile seçilir. Senatörler ise Parlamento tarafından 9 yıllığına seçilmektedir.
Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. Senato’nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile Parlamento arasında anlaşmazlık olması durumunda son söz Parlamento’ya aittir. Parlamento’nun gündemini belirlemede hükümetin önemli rolü bulunmaktadır.

Nüfus ve İşgücü Yapısı

Ülkenin nüfusu 2019 yılı için 65,4 milyondur. Avrupa’da Almanya’dan sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %16 sını barındıran Paris’tir. Paris’ten sonra en kalabalık kentler Marsilya, Lyon ve
Nice’tir. Ortalama yaşam süresi kadınlarda 84,5, erkeklerde 78’dir. Ülkenin genel yaş ortalaması 82.dir. Okuma yazma oranı %99’dur.
Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl 150.000 kadar gelen göçmenlerin payı önemli bir yer tutmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz, Cezayir ve Fas kökenlilerdir. Fransa’da Türk nüfus toplam nüfus içerisinden aldığı payın % 4 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede işsizlik oranı %9,9 düzeyindedir.2016 yılı başı itibari ile ülkedeki işsiz sayısı 2.838.000 kişidir.

Genel Ekonomik Durum

Fransa dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almakta olup 2018 yılı verilerine göre GSMH (Gayrisafi Milli Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya ve Birleşik Krallık’ın ardından 6.konumdadır. 2018 yılında büyüme 2,07 oranında gerçekleşmiş olup aynı yıla ait GSYİH ‘sı 2,9 trilyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. Fransız ekonomisinin başlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, özellikle delokalizasyon (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklar. CIA verilerine göre Fransa’nın 2018 yılında sektörlerin GSYİH içindeki payları; tarım için % 1,7, sanayi için % 19,5 ve hizmetler için % 78,8 olarak gerçekleşmiştir.

 Ekonomi Politikaları

İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak Fransa özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulaması, 2002 yılında
ilk defa gevşetilmiştir. 2007 yılının sonunda ise, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilmiş ve fazla mesai teşvik edilmeye çalışılmıştır. Fransa ekonomisi, reel ekonomiyi de etkisi altına alan küresel krizin etkisini ülkede halen sürmektedir.
Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa’da, iç ve dış talebin azalırken, işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almakta, inşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı finansman yardımı yapmaktadır. Hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması şeklinde olmuştur.

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Fransa, eğitimli işgücü, kaliteli altyapısı ve büyük pazarı dolayısıyla önemli ölçüde doğrudan yabancı sermaye çeken bir ülkedir. Ancak diğer gelişmiş ülkelere kıyasla düşük düzeyde Ar-Ge yatırımları, yüksek vergi yükü ve ağır bürokrasisi nedeniyle yabancı sermaye çekmede gerçek potansiyelini yakalayamamakta, hatta Fransız firmaları Doğu Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın düşük vergi ve ucuz işgücünden yararlanmak için yurtdışına yatırım yapmaktadırlar. Fransa’ya en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımında bulunan ülkeler sırasıyla; Hollanda, İngiltere, ABD, Almanya, Belçika, İsviçre, İtalya, Japonya, İspanya ve Kanada’dır.

Ülke Dış Ticareti

Fransa, AB içerisinde Almanya ve az farkla İngiltere’den sonra üçüncü, dünyada ise altıncı büyük ekonomik güçtür. Başlıca İhracat Ortakları: Almanya, ABD, İspanya, İtalya, Belçika, Birleşik Krallık, Çin, Hollanda Başlıca İthalat Ortakları: Almanya, Çin, İtalya, Belçika, İspanya, ABD, Hollanda, Birleşik Krallık Başlıca İhracat Kalemleri: Hava Taşıtlari, Uzay Araçları, İlaç, Kara Taşıtları için Parçalar, Turbojetler, Gaz Türbinleri, Şarap, Hava Taşıtlari için Parçalar, Güzellik ve Cilt Bakımı için Müztahzarlar, Petrol Yağları Başlıca İthalat Kalemleri: Otomobil, Steyşin vagonlar, Yarış arabaları, Balon, Hava gemisi, Planör vb. Hava taşıtlarının aksam ve parçaları, ham petrol, petrol yağları, ilaçlar, kara taşıtları için parçalar, diğer hava taşıtları, uzay araçları, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

Tarifeler ve Diğer Vergiler

Gümrük Vergileri

Fransa’ya diğer AB(27) ülkelerinden, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA)üyelerinden (Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein) Andorra ve Sanarino’dan ve Türkiye’den yapılan sanayi ürünleri ithalatı gümrük vergisinden muaftır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş
Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır.

Fransa’nın ve diğer AB ülkelerinin Türk meşeli ürünlerine uygulamakta olduğu gümrük vergileri ile ilgili bilgiye http://ec.europa.eu/taxation_customs bağlantı adresinden ülke ismi olarak Turkey -TR0052 ve ürünün gümrük tarife kodu seçilerek ulaşılabilmektedir.Gümrük Birliği nedeniyle ülkemiz menşeli
sanayi ürünlerine gümrük vergisi uygulanmamakta olup bazı tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergisi ve ayrıca miktar kısıtlaması ve/veya belirlenmiş tarihler arasında farklı oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Katma Değer Vergisi

Fransa’nın ve diğer AB ülkelerinin uygulamaya koyduğu yeni KDV oranları farklılk göstermektedir . Fransa’da standat KDV oranı % 20 dir. En düşük oran %2,1 iken % 5,5 ve %10 diğer indirimli oranlardır.

Türkiye ile Ticaret

Fransa-Türkiye ticari ilişkileri, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Gümrük Birliği Antlaşmasıyla dinamizm kazanmış ve 2000 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 5,8 milyar Euro’ya ulaşarak, 1995- 2000 yılları arasında 2,5 katına çıkmıştır. Bahse konu dönemde, Türkiye, Fransa’nın Avrupa Birliği dışında, ihracat yaptığı üçüncü ülke olup aynı dönemde, Fransa da Türkiye’nin üçüncü ticari ortağı durumundadır. 2001 krizi, iki ülke arasındaki ticaret hacminde %19 oranında bir gerilemeye neden olmuş, fakat 2002 yılında yaşanan yeniden canlanma sayesinde ticari ilişkilerimiz 2000 yılı rakamlarına yakın bir seviyeye gelmiştir.
Türkiye, dış ticarete açık olmasına karşın, doğrudan yabancı yatırımları pek fazla çekememektedir. Fransız doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’ye gelmeye başlamaları 80’li yılların ikinci yarısına dayanmakta olup, bu yatırımlar, 90’lı yılların başında hızlı bir gelişme kaydettikten sonra yavaşlama
eğilimine girmiş ve 2001 krizinden sonra da bir dönem tamamen durmuştur. İstatistiklere göre, Fransa, 1980-2002 döneminde toplam 5,6 milyar dolarlık yatırımla, en başta gelen yatırımcıdır. Türk Hazine Müsteşarlığı kayıtlarına göre, en önemlileri, otomobil yapımı, elektrik işleri, çimento ve eczacılık,
sigorta ve dağıtım alanlarında faaliyet göstermekte olan 270 Fransız işletmesi pazarda kayda değer paylar almıştır.

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Fransa’da ticari ilişkiler uzun vadeli plan ve programlar hedef alınarak kurulmaktadır. Fransızların iş ilişkilerini uzun zamana yaymaktadırlar. Fransız firmalarla temasa geçmek için uzun süre önceden randevu almak gerekmekte olup planlı hareket edilmesi iş ilişkisinde güven sağlamaktadır. Fransızlar
ticari ilişkilerde olduğu gibi iş akış sürecinde ve iş yerlerinde iyi organize edilmiş ve planlanmış şekilde çalışmayı tercih etmektedirler.

Fransa’daki iş adamları ticari ilişkilerinde risk almak istememektedirler. Yapılan araştırmalar Fransız iş adamlarının belirsizlikten kaçınma eğilimi içinde olduklarını göstermektedir. Fransızlar işbirliği içerisine girecekleri iş ortaklarını tanıyıp güvenmeleri için zamana ihtiyaç duyarlar. İş birliğine girmeyi
planladıkları muhtemel ortaklarının çalışma ortamını ve koşullarını yerinde görüp izlemek ise güven kazanılması ve pekiştirilmesinde ayrıca önemli bir rol oynamaktadır.
Ayrıca, firmalar / müşteriler ile yakın ilişki ve temas içerisinde olunması Fransızların tercih ettiği bir davranıştır. Fransızlar ölçülü olmak kaydıyla samimiyete değer vermektedir. Ancak, iş görüşmeleri analitik, eleştirel ve mantıklı konuşma ve fikirler paralelinde geçmektedir. Uygulanması planlanan bir
proje tüm ayrıntıları ile birlikte incelenmektedir. Fransız iş kültüründe ticari ilişkiler ancak otoriteye sahip en yüksek mevkideki kişilerin onay vermesi
halinde başlayabilmektedir. İş görüşmelerinin aracı kimseler ile yapılmadığının bilinmesi ticari ilişkilerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Ayrıca, ülkede yerleşmiş kültürel normlardan sapılması ticari hayatta kabul görmeyen bir davranıştır. Fransa’da fuarlara devamlı katılım da gerek yeni iş bağlantılarını yapılması gerekse mevcut ilişkilerin pekiştirilmesinde verimli sonuçlar vermektedir. Buna ek olarak Fransa’nın Afrika bağlantılarının da, özellikle fuarlar aracılığıyla firmalarımıza fırsatlar sunduğu gözlenmektedir.

Pasaport ve Vize İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının Fransa’ya yapacakları seyahatlere ilişkin işlemler Fransa Konsolosluğu ve Fransa Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte ve vize işlemleri konusunda karar verme yetkisi sadece Fransa Konsolosluğu’na ve Fransa Büyükelçiliği’ne aittir. Fransa’ya seyahat edecek olan Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkeye giriş yapabilmek için Fransa Konsolosluğu’na vize başvurusunda bulunmakla yükümlüdür.

Türkiye Cumhuriyeti Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah veya Kırmızı) Pasaport hamili olan kişiler Fransa’ya yapacakları 180 günde 90 gün ile sınırlı seyahatleri için Fransa Konsolosluğu’na vize başvurusu yapmak zorunda değildir. Fransa, Schengen Bölgesi Üye Devletlerinden biridir. Schengen Bölgesi’ne üye olan ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı bulunduğu gibi Schengen vizesi sahibi kişiler de bu bölgeye üye olan tüm ülkeler arasında serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadır. Ancak Schengen kuralları gereği, Schengen vizesi sahibi kişiler, seyahatlerini vizesine sahip oldukları Schengen ülkesinden başlatmak zorundadır.

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri

Fransa’da çalışma saatleri sabah 08:30 – 09:00 saatleri arasında başlamaktadır. Mesai bitiş saati ise 18:30 – 19:00 saatleridir. Öğle arası ise iki saat sürmektedir. Başkent Paris’te öğle yemeği saati 13:00 iken diğer şehirlerde 12:30’dur. İş görüşmeleri için uygun görülen saatler ise 11:00 – 15:30 olarak öngörülmektedir. Ülkede birçok resmi tatil günü bulunmaktadır. Ayrıca resmi çalışma saatlerinin haftalık 35 saate indirilmesi sonrasında, genellikle eğitim ve paskalya tatillerinde 14 – 16 günlük periyotlar ile kısa çalışma haftası uygulanmaktadır. Mağazalar ve alışveriş merkezleri Pazartesinden Cumartesi gününe kadar 09:00’da açılıp 19:00 da kapanmaktadır. Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu hafta içi 09.00 – 13.00 ve 14:30- 18:30 arası hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: 16, avenue de Lamballe /75016 Paris-France
Telefon: +33 1 53 92 71 11
Fax: 33 1 45 20 41 91
E-posta: [email protected]

T.C. PARİS TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
G.Müge VAROL ILICAK
Paris Ticaret Başmüşaviri
Adres: Ambassade de Turquie
Bureau du Conseiller Commercial
16 Avenue de Lamballe 75016 Paris
Tel: 00 33 1 45 25 29 63
Faks: 00 33 1 45 24 27 14
E-posta: [email protected]

T.C. LYON TİCARET ATAŞELİĞİ
Ayşe Figen SAFALI
Lyon Ticaret Ataşesi
Adres : Consulat Général de Turquie
Bureau d’Attaché Commercial
59 rue de Créqui
69006 Lyon/France
Tel : 00 33 427 01 37 26
Fax : 00 33 437 43 12 54
e-posta : [email protected]

T.C. MARSİLYA TİCARET ATAŞELİĞİ
Serdar ALPER
Marsilya Ticaret Ataşesi
Adres : Consulat Général de Turquie Bureau de I’Attaché Commercial
363 Avenue Du Prado
13008, Marseille/FRANCE
Tel : 00 33 6 79 39 67 39
Fax : 00 33 491 17 90 06
e-posta : [email protected]

FRANSA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Adres: Paris Caddesi No: 70 Kavaklıdere – ANKARA
Telefon: +90 (312) 455 45 45
Fax: +90 (312) 455 45 07

İSTANBUL FRANSA BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: Istiklal Caddesi No : 4 Beyoğlu / Taksim 34435 / Istanbul
Telefon: +90 212 334 87 30
Fax: 90 212 334 87 31

TÜRK-FRANSIZ TİCARET ODASI
Adres: 10, Avenue Georges V. 75008
Telefon: +33 (0) 1 85 76 07 19
E-posta: [email protected]
Web: www.ccft.fr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nijerya ile Ticaret ve İş Fırsatları

24 Nisan 2023 13:00, Pazartesi

Nijerya hakkında genel bilgiler olarak verirsek; Nijerya Federal Cumhuriyet şeklinde ve yaklaşık 36 eyalet ve bir tane merkez eyaleti bulunmaktadır.  Devlet başkanı Muhammed Buhari, resmi dili İngilizce, %50’si müslüman, %40 hristiyan ve yaklaşık %10’da yerel dinlere mensuptur. Nüfusu yaklaşık 205 milyo, yaş ortalaması 18,3 ve ortalama ömür ise 59,3’dür.  Etnik yapısı ise, çok fazla etnik […]

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir?

15 Haziran 2022 15:37, Çarşamba

Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? Avrupa’da En Çok Satılan Ürünler Nelerdir? günümüzde ağır sanayi ürünleri ve yan ürünleri (Otomobil, Rafine Petrol, Elektronik Devre, Oto Parça, Bilgisayar, İlaç) olarak yer alsa da elektronik ürünlerde bu kategoriye fiyat yükseklikleri sebebi ile girmektedir. Dünyada en çok satılan ürünler içerisine ilaç kategorisinin de girmesi ayrıca düşündürücüdür. İnternetten En […]

Etiyopya ile Ticaret ve İş Fırsatları

04 Aralık 2020 11:52, Cuma

Etiyopya Hakkında Genel Bilgi Etiyopya hakkında önce bir bilgi verelim. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa dır,  yönetim biçimi federal Cumhuriyettir. Başkanı Dr. Abiy Ahmet, Devlet Başkanı ise Sahle-Work ZEYDE olan ülkede en fazla konuşulan yabancı dil ingilizcedir.  Dini açıdan değerlendirdiğimizde karışık dinlere mensup insanlar mevcuttur. %63 oranında Hristiyan, %34 oranında Müslümanlar ve  onun devamında da yine […]

Romanya
10 Ağustos 2020 17:38, Pazartesi

Romanya ve Romany’ya ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Coğrafi Konum Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayii ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça […]

İsrail
24 Temmuz 2020 10:24, Cuma

İsrail ve İsrail’e ihracat ile ilgili tüm bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz. Genel Ekonomik Durum İsrail ekonomisi, iç pazarın küçüklüğü nedeniyle ihracata dayalı bir büyüme sergilemektedir. 1990’lı yılların başında korumacı politikalarla gelişen giyim ve ayakkabı sektörleri, artan rekabetin etkisiyle son on yıldır yerini elektronik, haberleşme, medikal ve optik aletler gibi teknoloji-yoğun sektörlere bırakmıştır. Tüm dünyada artan […]

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

× İhracat Yapmak İstiyorum